ADAPT2DC - Inovativní řešení pro regiony a města ve střední Evropě s klesajícím počtem obyvatel
  PROJEKT
  Změny v demografické struktuře obyvatelstva v regionech střední Evropy ovlivňují jak města, tak venkovské oblasti a upoutávají na sebe stále větší pozornost. Proměna struktury obyvatelstva, depopulace, či stárnutí obyvatelstva významně mění nároky a požadavky na veřejné služby a infrastrukturu a představují tak zásadní výzvu pro veřejnou správu a jí spravované rozpočty. Strategie a politiky vytvářené v regionech s demografickou změnou mohou být inspirativní i pro jiné regiony, kde probíhají podobné demografické změny. Cílem projektu je vytvořit obecný rámec pro sdílení zkušeností a informací o tématu adaptace na demografické změny a navrhnout nová opatření a strategie, aby se tyto regiony a města staly produktivnějšími a atraktivnějšími.
   
  CíLE:
  Cílem projektu je vytvořit inovativní a úsporná řešení vedoucí ke změnám v řízení služeb a infrastruktury v regionech a městech s klesajícím počtem obyvatel v Česku, Německu, Maďarsku, Itálii, Polsku a Slovinsku. Konkrétní cíle programu ADAPT2DC jsou: • Vytvořit mezinárodní strategie, které by pomohly snížit výdaje na infrastrukturu a poskytování služeb • Zaměřit se na regiony a města, zejména malé a střední velikosti, ve kterých dochází k poklesu počtu obyvatel • Zvýšit povědomí o demografických změnách a chápání jejich dopadů • Navrhnout finančně výhodná řešení a politická doporučení pro zajištění veřejných služeb a poskytování veřejné infrastruktury v těchto regionech • Zahájit řadu pilotních akcí vedoucích k přizpůsobení se procesům demografických změn, včetně zmírnění jejich negativních dopadů

  OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY
  Regiony a města řešící problém klesajícího počtu obyvatel nečelí současným i budoucím problémům sama, jejich problémy mohou být proto řešeny ve spolupráci s ostatními. V rámci projektu se snažíme začleňovat do řešení různé aspekty demografických změn, včetně dopadů na cenu poskytovaných služeb a dopadů na celkovou ekonomickou situaci regionu. Projekt ADAPT2DC by měl být platformou pro sdílení zkušeností v regionální a lokální politice a zkušeností lidí, kteří se plánováním zabývají. Vnímání problémů z mezinárodní perspektivy má velký význam pro rozvoj komplexního a dlouhodobého strategického přístupu. K vytvoření vhodnějších modelů vládnutí v evropských regionech mohou též přispět výsledky pilotních projektů a jejich začlenění do národního a regionálního plánování.


  PILOTNí AKCE


  JAK LZE ZNOVU EFEKTIVNEˇ VYUŽT OPUŠEˇ NE BUDOVY?

  Vejprtsko je pohraniční region v Krušných horách na území Ústeckého kraje, který charakterizují malé obce s převažující starší populací. Pilotní akce se zaměřuje na obec Vejprty, kde před druhou světovou válkou žilo více než 13 000 lidí a dnes jen něco přes 3 000. Tento úbytek byl způsoben poválečným vysídlením německých obyvatel. Od roku 2001 se počet obyvatel stabilizoval, ale na důležitosti získává jiný proces – stárnutí populace. Vedení města Vejprty se v současné době snaží reagovat na tyto změny a podpořit rozvoj regionu prostřednictvím mezinárodních projektů. I přes tyto snahy je ve Vejprtech řada opuštěných objektů z poválečné doby a z období po roce 1989, které jsou v současnosti nevyužité nebo jenom částečně využité.

  Náklady na provoz či údržbu těchto objektů jsou pro obecní rozpočty velkou a dlouhodobou zátěží. Cílem pilotní akce je snížit náklady na správu a údržbu budov v majetku obce a najít vhodné využití pro 3 vybrané budovy ve Vejprtech. Po ekonomickém zhodnocení stávajících nákladů na provoz a údržbu objektů, budou vybrány ty, které nejvíce zatěžují veřejný rozpočet. U všech 3 objektů se provede studie využitelnosti a energetický audit. Následnou realizací navržených opatření může město Vejprty snížit výdaje na správu budov a ušetřit tak významné fi nanční prostředky.

   

  Tento projekt je součástí programu Central Europe spolufinancovaným Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF)
  DOBA ŘEŠENÍ PROJEKTU: 1.11.2011 - 31.10.2014

  CONTACT
  Sociologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.
  Jilská 1
  110 000 Praha
  http://www.soc.cas.cz/
  RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
  Tel.+420 210 310 227
  tomas.kostelecky@soc.cas.cz